Archív mesiaca: január 2016

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. TRS-1/2016

Obec Trstín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 8.1.2016 začala na základe žiadosti Obce Buková konanie č. TRS-1/2016 o vydanie súhlasu na výrub stromov -6 ks breza a 21 ks vrba – rastúcich na pozemkoch parc. č. 1828/5, 133/1, 132/1 v k. ú Buková vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu ohrozenia priľahlých nehnuteľností. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona ...celý príspevok

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. BUK-1/2016

Obec Buková ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 8.1.2016 začala na základe žiadosti MUDr. Petra Pružinca, Hlboká 22, Trnava, konanie č. BUK-1/2016 o vydanie súhlasu na výrub stromov -8 ks topoľ- rastúcich na pozemku parc. č. 5309/7 v k. ú Buková vo vlastníctve žiadateľa. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane ...celý príspevok