Archív mesiaca: február 2016

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. BUK-23/2016

Obec Buková ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 17.2.2016 začala na základe žiadosti Ernesta Pagáča, konanie č. BUK-23/2016 o vydanie súhlasu na výrub stromov -1 ks topoľ rastúcich na pozemku parc. č. 5309/1v k. ú Buková vo vlastníctve SR z dôvodu ohrozenia priľahlej nehnuteľnosti. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody ...celý príspevok

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. BUK-17/2016

Obec Buková ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 5.2.2016 začala na základe žiadosti p. Dušana Šefčíka, Bystrická 30, Pezinok 90201, konanie č. BUK-17/2016 o vydanie súhlasu na výrub stromov -v počte 5 ks – 3 ks smrek, 1 ks breza a 1 ks borovica rastúcich na pozemkoch parc. č. 4295/2 v k. ú Buková v spoluvlastníctve žiadateľa z dôvodu ohrozovania nehnuteľnosti. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom ...celý príspevok