Archív mesiaca: marec 2016

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. BUK-25/2016

Obec Buková ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 26.2.2016 začala na základe žiadosti MUDR. Andreja Zlatoša, Vančurova 3, Trnava,  konanie č. BUK-25/2016 o vydanie súhlasu na výrub stromov -1 ks borovica rastúca na pozemku parc. č. 5139/22 v k. ú. Buková vo vlastníctve navrhovateľa z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny.Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 ...celý príspevok

Zber použitého rastlinného oleja z domácností

Vážení občania, v rámci projektu o ochrane životného prostredia, do ktorého sa zapojila naša obec, Vám chceme ponúknuť zber použitého rastlinného oleja z domácností. Podobne ako papier, aj použitý rastlinný olej sa dá zbierať a ďalej zhodnocovať. Obecný úrad Buková Vám preto chce poskytnúť dodanie 5 litrových kanistrov označených príslušnou etiketou na zber tohto oleja. Zapojiť sa môže každá domácnosť a tieto kanistre si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade bezplatne. Tešíme sa na spoluprácu a držíme palce pri zbere použitého kuchynského oleja!