Archív mesiaca: máj 2016

ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU OBCE BUKOVÁ č. 01/2016

1) Obec BUKOVÁ so sídlom BUKOVÁ č. 50, 919 10 BUKOVÁ v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. majetku obcí v znení zákona č.258/2009 Zb a v zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva v BUKOVEJ č. 76/2015 zo dňa 11.12.2016 zverejňuje zámer priameho predaja svojho majetku.   2) Predmetom zámeru priameho predaja je nehnuteľný majetok – pozemok nachádzajúci sa v obci BUKOVÁ, okres Trnava,  zapísaný na Okresnom úrade Trnava katastrálny odbor, pre katastrálne územie BUKOVÁ v liste vlastníctva č. ...celý príspevok