Archív mesiaca: január 2017

Štatistika obyvateľov obce Buková za rok 2016

Štatistika obyvateľov obce   V roku 2016 sa obci Buková narodili   Nolan Engel Nielsen Sofia Nicolussi Matias Bottek Igor Janson Jusko Matúš Pinkas   V roku 2016 nás navždy opustili   Melánia Lipárová Monika Hercegová Gabriela Škrabáková Anastázia Mikovíniová Mária Vitteková Jozef Serina   V roku 2016 sa prisťahovalo    21 obyvateľov V roku 2016 sa odsťahovalo      8 obyvateľov   V roku 2016 oslávili 80 rokov života Margita Hercegová Paulína Kiripolská Paulína Kiripolská Jozef Ondruš Rajmund Vittek Anna Závišová   V roku 2016 oslávila 90 rokov života Anna Škrabáková   Počet obyvateľov ...celý príspevok

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. BUK-2/2017

Obec Buková ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11. 1.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. BUK-2/2017 o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín rastúcich na pozemku registra “C” parc. č. 102 a 126/1 v k. ú Buková vo vlastníctve navrhovateľa z dôvodu narušenia stability stavby koreňovým systémom. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. ...celý príspevok