Archív mesiaca: apríl 2020

Správna likvidácia rúšok, rukavíc a ostatných hygienických pomôcok:

Rúška, rukavice, či vreckovky je potrebné pevne uzavrieť do plastovej tašky/vrecka. Takto zabalený hygienický odpad vhadzujte do nádob na zmesový komunálny odpad. Použité rúška, rukavice, či vreckovky NEPATRIA do triedeného odpadu! Po manipulácii s použitými hygienickými pomôckami si dôkladne umyte ruky.Tieto pravidlá vychádzajú z odporúčania MŽP SR, ktoré bolo potvrdené aj ÚVZ SR. Ich dodržiavanie je  dôležité. Svojim zodpovedným prístupom  občania pomáhajú chrániť zdravie  zamestnancov FCC Slovensko.

Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Trstín oznamuje zákonným zástupcom, že zápis prvákov pre školský rok 2020/2021 prebehne elektronickou formou v termíne od 15. do 30. apríla 2020. Elektronická prihláška bude aktívna od 15.4.2020. Prosím, preštudujte si všetky pokyny k zápisu do 1. ročníka, ktoré nájdete na webovej stránke školy – https://zstrstin.edupage.org. Zápis sa týka všetkých detí, ktoré dovŕšia k 31. 8. 2020 vek šesť rokov. Povinnosťou zákonného zástupcu je zapísať svoje dieťa na niektorú základnú školu. Zápis musia absolvovať i deti s odloženou školskou dochádzkou v ...celý príspevok