ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU OBCE BUKOVÁ č. 01/2016

1) Obec BUKOVÁ so sídlom BUKOVÁ č. 50, 919 10 BUKOVÁ v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. majetku obcí v znení zákona č.258/2009 Zb a v zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva v BUKOVEJ č. 76/2015 zo dňa 11.12.2016 zverejňuje zámer priameho predaja svojho majetku.   2) Predmetom zámeru priameho predaja je nehnuteľný majetok – pozemok nachádzajúci sa v obci BUKOVÁ, okres Trnava,  zapísaný na Okresnom úrade Trnava katastrálny odbor, pre katastrálne územie BUKOVÁ v liste vlastníctva č. ...celý príspevok

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. BUK-25/2016

Obec Buková ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 26.2.2016 začala na základe žiadosti MUDR. Andreja Zlatoša, Vančurova 3, Trnava,  konanie č. BUK-25/2016 o vydanie súhlasu na výrub stromov -1 ks borovica rastúca na pozemku parc. č. 5139/22 v k. ú. Buková vo vlastníctve navrhovateľa z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny.Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 ...celý príspevok

Zber použitého rastlinného oleja z domácností

Vážení občania, v rámci projektu o ochrane životného prostredia, do ktorého sa zapojila naša obec, Vám chceme ponúknuť zber použitého rastlinného oleja z domácností. Podobne ako papier, aj použitý rastlinný olej sa dá zbierať a ďalej zhodnocovať. Obecný úrad Buková Vám preto chce poskytnúť dodanie 5 litrových kanistrov označených príslušnou etiketou na zber tohto oleja. Zapojiť sa môže každá domácnosť a tieto kanistre si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade bezplatne. Tešíme sa na spoluprácu a držíme palce pri zbere použitého kuchynského oleja!

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. BUK-23/2016

Obec Buková ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 17.2.2016 začala na základe žiadosti Ernesta Pagáča, konanie č. BUK-23/2016 o vydanie súhlasu na výrub stromov -1 ks topoľ rastúcich na pozemku parc. č. 5309/1v k. ú Buková vo vlastníctve SR z dôvodu ohrozenia priľahlej nehnuteľnosti. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody ...celý príspevok

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. BUK-17/2016

Obec Buková ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 5.2.2016 začala na základe žiadosti p. Dušana Šefčíka, Bystrická 30, Pezinok 90201, konanie č. BUK-17/2016 o vydanie súhlasu na výrub stromov -v počte 5 ks – 3 ks smrek, 1 ks breza a 1 ks borovica rastúcich na pozemkoch parc. č. 4295/2 v k. ú Buková v spoluvlastníctve žiadateľa z dôvodu ohrozovania nehnuteľnosti. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom ...celý príspevok