Obmedzenie užívania pitnej vody

V súvislosti so zaznamenanými zvýšenými odbermi pitnej vody v našej obci a dôsledku výrazného zníženia výdatnosti vodárenského zdroja z ktorého je napájaný verejný vodovod v našej obci je nutné pristúpiť k regulácii vody. Bratislavská vodárenská spoločnosť dôrazne žiada všetkých občanov, aby šetrne nakladali s pitnou vodou a zakazuje používať pitnú vodu na polievanie záhrad, trávnikov, napúšťanie bazénov, umývanie áut a ďalších spôsobov plytvania pitnou vodou.

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2017

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2017 K základným povinnostiam, ktoré je potrebné dodržiavať v prírode patrí: – nezakladať oheň na miestach, kde je to zakázané, alebo kde by sa mohol rozšíriť – využívať len oficiálne ohniská, ktoré sú bezpečné – neodhadzovať neuhasené cigarety – nedovoľovať deťom hry so zápalkami – rešpektovať príkazy a dodržiavať zákazy umiestnené na verejných miestach, najmä pri vstupe do lesa (zákaz kladenia ohňa, zákaz používania otvoreného ohňa a pod.) – v prípade spozorovania požiaru privolať okamžite hasičskú jednotku (č. tel. 150 – tiesňová linka, č. tel. ...celý príspevok

Štatistika obyvateľov obce Buková za rok 2016

Štatistika obyvateľov obce   V roku 2016 sa obci Buková narodili   Nolan Engel Nielsen Sofia Nicolussi Matias Bottek Igor Janson Jusko Matúš Pinkas   V roku 2016 nás navždy opustili   Melánia Lipárová Monika Hercegová Gabriela Škrabáková Anastázia Mikovíniová Mária Vitteková Jozef Serina   V roku 2016 sa prisťahovalo    21 obyvateľov V roku 2016 sa odsťahovalo      8 obyvateľov   V roku 2016 oslávili 80 rokov života Margita Vitteková Paulína Kiripolská Paulína Kiripolská Jozef Ondruš Rajmund Vittek Anna Závišová   V roku 2016 oslávila 90 rokov života Anna Škrabáková   Počet ...celý príspevok

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. BUK-2/2017

Obec Buková ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11. 1.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. BUK-2/2017 o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín rastúcich na pozemku registra “C” parc. č. 102 a 126/1 v k. ú Buková vo vlastníctve navrhovateľa z dôvodu narušenia stability stavby koreňovým systémom. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. ...celý príspevok