Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. TRS-114/2016

Obec Trstín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22.6.2016 začala na základe žiadosti Obce Buková, konanie č. TRS-114/2016 o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín rastúcich na pozemkoch registra “C” parc. č.5298/2  a registra “E” parc. č. 5319 v k. ú Buková vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu pravidelnej údržby pozemkov. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 ...celý príspevok

ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU OBCE BUKOVÁ č. 01/2016

1) Obec BUKOVÁ so sídlom BUKOVÁ č. 50, 919 10 BUKOVÁ v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. majetku obcí v znení zákona č.258/2009 Zb a v zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva v BUKOVEJ č. 76/2015 zo dňa 11.12.2016 zverejňuje zámer priameho predaja svojho majetku.   2) Predmetom zámeru priameho predaja je nehnuteľný majetok – pozemok nachádzajúci sa v obci BUKOVÁ, okres Trnava,  zapísaný na Okresnom úrade Trnava katastrálny odbor, pre katastrálne územie BUKOVÁ v liste vlastníctva č. ...celý príspevok