Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. BUK-62/2016

Obec Buková ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22. 8.2016 začala na základe žiadosti Márie Adamcovej, Buková 275, konanie č. BUK-62/2016 o vydanie súhlasu na výrub stromov -2 ks breza- rastúcich na pozemku parc. č. 350/3 v k. ú Buková vo vlastníctve žiadateľa. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a ...celý príspevok

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. TRS-114/2016

Obec Trstín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22.6.2016 začala na základe žiadosti Obce Buková, konanie č. TRS-114/2016 o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín rastúcich na pozemkoch registra “C” parc. č.5298/2  a registra “E” parc. č. 5319 v k. ú Buková vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu pravidelnej údržby pozemkov. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 ...celý príspevok