Archív autora: Martina Botteková

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2017

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2017 K základným povinnostiam, ktoré je potrebné dodržiavať v prírode patrí: – nezakladať oheň na miestach, kde je to zakázané, alebo kde by sa mohol rozšíriť – využívať len oficiálne ohniská, ktoré sú bezpečné – neodhadzovať neuhasené cigarety – nedovoľovať deťom hry so zápalkami – rešpektovať príkazy a dodržiavať zákazy umiestnené na verejných miestach, najmä pri vstupe do lesa (zákaz kladenia ohňa, zákaz používania otvoreného ohňa a pod.) – v prípade spozorovania požiaru privolať okamžite hasičskú jednotku (č. tel. 150 – tiesňová linka, č. tel. ...celý príspevok

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. BUK-2/2017

Obec Buková ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11. 1.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. BUK-2/2017 o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín rastúcich na pozemku registra “C” parc. č. 102 a 126/1 v k. ú Buková vo vlastníctve navrhovateľa z dôvodu narušenia stability stavby koreňovým systémom. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. ...celý príspevok

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. BUK-62/2016

Obec Buková ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22. 8.2016 začala na základe žiadosti Márie Adamcovej, Buková 275, konanie č. BUK-62/2016 o vydanie súhlasu na výrub stromov -2 ks breza- rastúcich na pozemku parc. č. 350/3 v k. ú Buková vo vlastníctve žiadateľa. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a ...celý príspevok