VŠETKY DOKUMENTY


Celkový počet súborov na stránke 262, s celkovou veľkosťou 50,1 MB z toho:


Obecné dokumenty (24)

   Výzva na predkladanie ponúk. Multifunkčné ihrisko a šatne.  ( » 87,0 kB   ≡ 13.11.2017 o 15:38   ⇓ 0x )
   Výzva na predkladanie ponúk. Multifunkčné ihrisko a šatne.  ( » 44,3 kB   ≡ 13.11.2017 o 15:14   ⇓ 38x )
   Výzva na predkladanie ponúk. Multifunkčné ihrisko a šatne.  ( » 443,7 kB   ≡ 13.11.2017 o 15:13   ⇓ 63x )
   Výzva na predkladanie ponúk. Multifunkčné ihrisko a šatne.  ( » 255,4 kB   ≡ 13.11.2017 o 14:54   ⇓ 29x )
   Návrh Záverečného účtu za rok 2016  ( » 33,2 kB   ≡ 30.05.2017 o 07:57   ⇓ 62x )
   Výzva na predkladanie ponúk  ( » 344,6 kB   ≡ 11.05.2017 o 08:36   ⇓ 155x )
   Príloha č.7 Finančný rámec pre realizáciu PHSR obce Buková na roky 2015 -2020  ( » 48,0 kB   ≡ 18.11.2016 o 13:00   ⇓ 82x )
   Príloha č.6 k PHSR obce Buková na roky 2015 -2020 - MS príklad  ( » 21,5 kB   ≡ 18.11.2016 o 13:00   ⇓ 41x )
   Príloha č.5 k PHSR obce Buková na roky 2015 -2020 - Programová štruktúra  ( » 22,2 kB   ≡ 18.11.2016 o 12:59   ⇓ 41x )
   Príloha č.4 k PHSR obce Buková na roky 2015 -2020 - Akčný plán  ( » 53,1 kB   ≡ 18.11.2016 o 12:59   ⇓ 43x )
   Príloha č.3 k PHSR obce Buková na roky 2015 -2020 - Zoznam skratiek  ( » 15,7 kB   ≡ 18.11.2016 o 12:58   ⇓ 39x )
   Príloha č.2 k PHSR obce Buková na roky 2015 -2020 - Zoznam informačných zdrojov  ( » 19,1 kB   ≡ 18.11.2016 o 12:58   ⇓ 40x )
   Príloha č.1 k PHSR obce Buková na roky 2015 -2020 - Zoznam členov riadiaceho tímu  ( » 17,5 kB   ≡ 18.11.2016 o 12:57   ⇓ 43x )
   PHSR obce Buková na roky 2015 -2020  ( » 1,4 MB   ≡ 18.11.2016 o 12:54   ⇓ 80x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 20.11.2015  ( » 105,5 kB   ≡ 01.07.2016 o 10:58   ⇓ 0x )
   Správa o činnosti a program rozvoja obce Buková za obdobie 2006-2010  ( » 56,5 kB   ≡ 08.11.2010 o 12:58   ⇓ 161x )
   Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Buková  ( » 90,0 kB   ≡ 16.09.2010 o 12:56   ⇓ 112x )
   Pracovný a odmeňovací poriadok obecného úradu Buková  ( » 107,0 kB   ≡ 16.09.2010 o 12:50   ⇓ 270x )
   Smernica k postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach Obecného úradu Buková  ( » 66,5 kB   ≡ 06.09.2010 o 12:57   ⇓ 120x )
   Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Buková  ( » 1,8 MB   ≡ 14.12.2007 o 12:49   ⇓ 180x )
   Štatút obce Buková  ( » 145,0 kB   ≡ 04.10.2007 o 13:00   ⇓ 149x )
   Štatút knižnice obce Buková  ( » 37,0 kB   ≡ 04.10.2007 o 12:59   ⇓ 96x )
   Program odpadového hospodárstva obce Buková  ( » 81,5 kB   ≡ 04.10.2007 o 12:54   ⇓ 189x )
   Organizačný poriadok obecného úradu Buková  ( » 45,5 kB   ≡ 04.10.2007 o 12:47   ⇓ 107x )

Záväzné nariadenia (37)

   VZN č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Buková  ( » 195,0 kB   ≡ 30.06.2016 o 12:41   ⇓ 60x )
   VZN č. 01/2016 prevádzkový poriadok pohrebiska (cintorína) a domu smútku v obci Buková  ( » 174,0 kB   ≡ 30.06.2016 o 12:00   ⇓ 41x )
   VZN č. 01/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Buková  ( » 154,5 kB   ≡ 09.01.2016 o 12:32   ⇓ 416x )
   VZN č. 02/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Buková  ( » 56,5 kB   ≡ 23.04.2013 o 12:32   ⇓ 109x )
   VZN č. 01/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Buková  ( » 141,5 kB   ≡ 14.01.2013 o 12:30   ⇓ 101x )
   VZN č. 01/2012 o niektorých podmienkach držania psov  ( » 68,5 kB   ≡ 07.08.2012 o 12:29   ⇓ 143x )
   VZN č. 03/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení  ( » 57,0 kB   ≡ 03.11.2011 o 12:28   ⇓ 79x )
   VZN č. 02/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Buková  ( » 56,0 kB   ≡ 15.12.2010 o 12:27   ⇓ 95x )
   VZN č. 01/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Buková  ( » 139,5 kB   ≡ 15.12.2010 o 12:25   ⇓ 115x )
   VZN č. 03/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Buková-PRÍLOHA 1  ( » 244,5 kB   ≡ 17.12.2009 o 12:24   ⇓ 289x )
   VZN č. 03/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Buková  ( » 50,5 kB   ≡ 17.12.2009 o 11:57   ⇓ 109x )
   VZN č. 02/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Buková  ( » 58,5 kB   ≡ 17.12.2009 o 11:53   ⇓ 88x )
   VZN č. 01/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Buková  ( » 148,5 kB   ≡ 17.12.2009 o 11:52   ⇓ 110x )
   VZN č. 06/2009 o spôsobe zneškodňovania odpadových vôd na území Obce Buková  ( » 66,0 kB   ≡ 05.11.2009 o 11:51   ⇓ 124x )
   VZN č. 05/2009 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Buková  ( » 123,5 kB   ≡ 28.01.2009 o 11:50   ⇓ 89x )
   VZN č. 04/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby obcou Buková a o úhradách za poskytovanú opatrovateľskú službu  ( » 64,0 kB   ≡ 28.01.2009 o 11:45   ⇓ 98x )
   VZN č. 03/2009 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom s trvalým pobytom v obci Buková  ( » 58,0 kB   ≡ 28.01.2009 o 11:45   ⇓ 127x )
   VZN č. 02/2009 ktorým sa určujú podmienky poskytovania dotácie z rozpočtu Obce Buková  ( » 59,0 kB   ≡ 28.01.2009 o 11:43   ⇓ 90x )
   VZN č. 01/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Buková  ( » 151,0 kB   ≡ 20.01.2009 o 11:41   ⇓ 99x )
   VZN č. 05/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení  ( » 71,5 kB   ≡ 07.09.2008 o 11:41   ⇓ 85x )
   VZN č. 04/2008 o udržiavaní čistoty a poriadku  ( » 77,5 kB   ≡ 07.09.2008 o 11:40   ⇓ 88x )
   VZN č. 03/2008 ktorým sa určuje postup pri príjímaní a vyhlasovaní všeobecne záväzných nariadení Obce Buková  ( » 64,5 kB   ≡ 28.04.2008 o 11:38   ⇓ 104x )
   VZN č. 02/2008 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Buková  ( » 64,5 kB   ≡ 28.04.2008 o 11:37   ⇓ 136x )
   VZN č. 02/2007 o obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody z verejného vodovodu v čase jej nedostatku na iné účely a o spôsobe náhradného zásobovania vodou  ( » 71,5 kB   ≡ 10.09.2007 o 11:35   ⇓ 114x )
   VZN č. 02/2006 o používaní miestnych komunikácií  ( » 66,0 kB   ≡ 16.05.2006 o 11:34   ⇓ 129x )
   VZN č. 01/2006 o poskytovaní finančných príspevkov Obcou Buková na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  ( » 58,0 kB   ≡ 16.05.2006 o 11:32   ⇓ 98x )
   VZN č. 07/2004 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou v Trstíne, ktorej zriaďovateľom je obec Buková  ( » 34,0 kB   ≡ 16.05.2006 o 11:31   ⇓ 122x )
   VZN č. 04/2004 o spôsobe číslovanie budov súpisnými číslami na území obce Buková  ( » 31,5 kB   ≡ 16.05.2006 o 11:29   ⇓ 126x )
   VZN č. 02/2004 o poskytovaní opatrovateľskej služby obcou Buková a o úhradách za poskytovanú opatrovateľskú službu-PRÍLOHA 1  ( » 29,0 kB   ≡ 16.05.2006 o 11:29   ⇓ 82x )
   VZN č. 02/2004 o poskytovaní opatrovateľskej služby obcou Buková a o úhradách za poskytovanú opatrovateľskú službu  ( » 46,0 kB   ≡ 16.05.2006 o 11:28   ⇓ 93x )
   VZN č. 03/2003 o niektorých podmienkach držania psov  ( » 43,5 kB   ≡ 16.05.2006 o 11:27   ⇓ 91x )
   VZN č. 02/2003 o odpadoch  ( » 67,5 kB   ≡ 16.05.2006 o 11:25   ⇓ 123x )
   VZN č. 02/2001 o slobodnom prístupe k informáciám  ( » 49,5 kB   ≡ 16.05.2006 o 11:24   ⇓ 205x )
   VZN č. 02/2000 o postupe pri prevode bytov v majetku obce Buková  ( » 27,5 kB   ≡ 16.05.2006 o 11:22   ⇓ 91x )
   VZN č. 06/1998 Trhový poriadok  ( » 49,5 kB   ≡ 16.05.2006 o 11:20   ⇓ 103x )
   VZN č. 04/1998 Prevádzkový poriadok pohrebiska Buková  ( » 79,0 kB   ≡ 16.05.2006 o 11:17   ⇓ 106x )
   VZN č. 03/1998 Požiarny poriadok obce Buková  ( » 64,0 kB   ≡ 16.05.2006 o 11:14   ⇓ 117x )

Zápisnice a uznesenia (103)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2017  ( » 93,5 kB   ≡ 20.12.2017 o 11:03   ⇓ 17x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 31.10.2017  ( » 132,0 kB   ≡ 06.11.2017 o 09:39   ⇓ 10x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 11.09.2017  ( » 52,0 kB   ≡ 18.09.2017 o 13:03   ⇓ 128x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 16.06.2017.doc  ( » 113,5 kB   ≡ 22.06.2017 o 14:12   ⇓ 170x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.04.2017  ( » 112,5 kB   ≡ 27.04.2017 o 14:29   ⇓ 119x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18.01.2017  ( » 108,5 kB   ≡ 25.01.2017 o 09:48   ⇓ 322x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 09.12.2016  ( » 101,0 kB   ≡ 16.12.2016 o 12:21   ⇓ 245x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.10.2016  ( » 107,5 kB   ≡ 09.11.2016 o 15:14   ⇓ 110x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 08.09.2016  ( » 94,0 kB   ≡ 21.09.2016 o 13:59   ⇓ 86x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.06.2016  ( » 99,5 kB   ≡ 29.06.2016 o 11:55   ⇓ 72x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 19.05.2016  ( » 112,5 kB   ≡ 31.05.2016 o 12:02   ⇓ 60x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 09.03.2016  ( » 93,5 kB   ≡ 11.03.2016 o 11:00   ⇓ 233x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 20.11.2015  ( » 89,5 kB   ≡ 21.11.2015 o 07:54   ⇓ 130x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.09.2015  ( » 99,0 kB   ≡ 24.09.2015 o 08:54   ⇓ 206x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.06.2015  ( » 93,5 kB   ≡ 27.06.2015 o 14:59   ⇓ 121x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 05.06.2015  ( » 116,0 kB   ≡ 14.06.2015 o 17:37   ⇓ 178x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 02.04.2015  ( » 105,0 kB   ≡ 16.04.2015 o 17:37   ⇓ 144x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.01.2015  ( » 90,5 kB   ≡ 07.02.2015 o 17:36   ⇓ 118x )
   Zápisnica z ustanovujúceho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2014  ( » 91,0 kB   ≡ 19.12.2014 o 17:33   ⇓ 129x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 11.09.2014  ( » 91,5 kB   ≡ 19.09.2014 o 17:33   ⇓ 127x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 22.08.2014  ( » 81,0 kB   ≡ 29.08.2014 o 17:32   ⇓ 107x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.06.2014  ( » 123,5 kB   ≡ 03.07.2014 o 17:31   ⇓ 249x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 16.05.2014  ( » 95,5 kB   ≡ 28.05.2014 o 17:31   ⇓ 125x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.02.2014  ( » 85,5 kB   ≡ 28.02.2014 o 17:30   ⇓ 142x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2013  ( » 85,5 kB   ≡ 02.01.2014 o 17:29   ⇓ 93x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 06.11.2013  ( » 87,0 kB   ≡ 16.11.2013 o 17:28   ⇓ 120x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.09.2013  ( » 90,0 kB   ≡ 07.10.2013 o 17:28   ⇓ 127x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.06.2013  ( » 86,0 kB   ≡ 05.07.2013 o 17:27   ⇓ 106x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 24.05.2013  ( » 88,5 kB   ≡ 04.06.2013 o 17:26   ⇓ 110x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.04.2013  ( » 88,0 kB   ≡ 19.04.2013 o 17:26   ⇓ 100x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.02.2013  ( » 81,5 kB   ≡ 19.02.2013 o 17:24   ⇓ 103x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2012  ( » 86,0 kB   ≡ 20.12.2012 o 17:24   ⇓ 104x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.11.2012  ( » 92,5 kB   ≡ 30.11.2012 o 17:21   ⇓ 105x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 05.09.2012  ( » 90,5 kB   ≡ 17.09.2012 o 17:20   ⇓ 104x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.06.2012  ( » 74,5 kB   ≡ 02.07.2012 o 17:19   ⇓ 95x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 01.06.2012  ( » 79,0 kB   ≡ 10.06.2012 o 17:17   ⇓ 99x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 13.04.2012  ( » 89,0 kB   ≡ 20.04.2012 o 17:16   ⇓ 105x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 10.02.2012  ( » 81,0 kB   ≡ 20.02.2012 o 17:14   ⇓ 98x )
   Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.01.2012  ( » 55,5 kB   ≡ 02.02.2012 o 17:13   ⇓ 104x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2011  ( » 80,5 kB   ≡ 20.12.2011 o 17:13   ⇓ 104x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18.11.2011  ( » 79,0 kB   ≡ 28.11.2011 o 17:12   ⇓ 156x )
   Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.10.2011  ( » 56,5 kB   ≡ 20.10.2011 o 17:11   ⇓ 76x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.09.2011  ( » 108,5 kB   ≡ 10.10.2011 o 17:10   ⇓ 137x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.06.2011  ( » 105,5 kB   ≡ 10.07.2011 o 17:10   ⇓ 103x )
   Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 13.06.2011  ( » 54,0 kB   ≡ 20.06.2011 o 17:09   ⇓ 83x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 03.06.2011  ( » 109,0 kB   ≡ 10.06.2011 o 17:06   ⇓ 138x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 29.04.2011  ( » 104,0 kB   ≡ 10.05.2011 o 17:05   ⇓ 116x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18.03.2011  ( » 105,0 kB   ≡ 29.03.2011 o 17:05   ⇓ 100x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18.02.2011  ( » 110,5 kB   ≡ 28.02.2011 o 17:04   ⇓ 110x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.01.2011  ( » 108,5 kB   ≡ 20.01.2011 o 17:03   ⇓ 103x )
   Zápisnica z ustanovujúceho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.12.2010  ( » 85,5 kB   ≡ 04.01.2011 o 17:02   ⇓ 97x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 10.12.2010  ( » 93,0 kB   ≡ 20.12.2010 o 17:01   ⇓ 95x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 05.11.2010  ( » 106,5 kB   ≡ 14.11.2010 o 17:01   ⇓ 117x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 10.09.2010  ( » 126,5 kB   ≡ 20.09.2010 o 17:00   ⇓ 126x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.06.2010  ( » 131,5 kB   ≡ 10.07.2010 o 17:00   ⇓ 126x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 29.04.2010  ( » 133,0 kB   ≡ 10.05.2010 o 16:59   ⇓ 104x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.03.2010  ( » 125,5 kB   ≡ 29.03.2010 o 16:58   ⇓ 97x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.02.2010  ( » 104,0 kB   ≡ 20.02.2010 o 16:58   ⇓ 111x )
   Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 29.01.2010  ( » 66,5 kB   ≡ 10.02.2010 o 16:57   ⇓ 88x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2009  ( » 137,0 kB   ≡ 29.12.2009 o 16:55   ⇓ 141x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.10.2009  ( » 96,5 kB   ≡ 10.11.2009 o 16:54   ⇓ 155x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.09.2009  ( » 117,5 kB   ≡ 05.10.2009 o 16:53   ⇓ 115x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.08.2009  ( » 110,0 kB   ≡ 10.09.2009 o 16:52   ⇓ 100x )
   Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.08.2009  ( » 55,5 kB   ≡ 20.08.2009 o 16:50   ⇓ 83x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.06.2009  ( » 99,0 kB   ≡ 10.07.2009 o 16:49   ⇓ 92x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 29.05.2009  ( » 96,0 kB   ≡ 10.06.2009 o 16:48   ⇓ 109x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 24.04.2009  ( » 95,5 kB   ≡ 03.05.2009 o 16:47   ⇓ 145x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.03.2009  ( » 126,0 kB   ≡ 10.04.2009 o 16:46   ⇓ 116x )
   Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 22.02.2009  ( » 70,5 kB   ≡ 28.02.2009 o 16:40   ⇓ 117x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 16.01.2009  ( » 110,5 kB   ≡ 20.01.2009 o 16:39   ⇓ 103x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2008  ( » 115,5 kB   ≡ 20.12.2008 o 16:32   ⇓ 82x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.11.2008  ( » 94,0 kB   ≡ 10.12.2008 o 16:32   ⇓ 101x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 31.10.2008  ( » 107,0 kB   ≡ 10.11.2008 o 16:31   ⇓ 92x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.09.2008  ( » 81,0 kB   ≡ 10.10.2008 o 16:31   ⇓ 95x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.08.2008  ( » 88,0 kB   ≡ 10.09.2008 o 16:30   ⇓ 94x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.07.2008  ( » 110,0 kB   ≡ 10.08.2008 o 16:29   ⇓ 149x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.06.2008  ( » 103,5 kB   ≡ 10.07.2008 o 16:28   ⇓ 120x )
   Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 07.06.2008  ( » 47,0 kB   ≡ 15.06.2008 o 16:28   ⇓ 93x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.05.2008  ( » 77,5 kB   ≡ 03.06.2008 o 16:27   ⇓ 103x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.04.2008  ( » 89,5 kB   ≡ 10.05.2008 o 16:26   ⇓ 108x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.03.2008  ( » 87,5 kB   ≡ 10.04.2008 o 16:26   ⇓ 127x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.01.2008  ( » 78,0 kB   ≡ 10.02.2008 o 16:25   ⇓ 112x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2007  ( » 64,5 kB   ≡ 20.12.2007 o 16:24   ⇓ 117x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.11.2007  ( » 91,5 kB   ≡ 10.12.2007 o 16:23   ⇓ 105x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 31.10.2007  ( » 64,5 kB   ≡ 10.11.2007 o 16:22   ⇓ 94x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.09.2007  ( » 83,0 kB   ≡ 10.10.2007 o 16:21   ⇓ 107x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 03.08.2007  ( » 90,0 kB   ≡ 10.08.2007 o 16:20   ⇓ 138x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.06.2007  ( » 104,5 kB   ≡ 03.07.2007 o 16:19   ⇓ 134x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.05.2007  ( » 84,5 kB   ≡ 02.06.2007 o 16:16   ⇓ 115x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.04.2007  ( » 84,0 kB   ≡ 10.05.2007 o 16:15   ⇓ 102x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.03.2007  ( » 84,5 kB   ≡ 29.03.2007 o 16:15   ⇓ 111x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 02.03.2007  ( » 102,5 kB   ≡ 10.03.2007 o 16:14   ⇓ 88x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 19.01.2007  ( » 111,5 kB   ≡ 28.01.2007 o 16:14   ⇓ 116x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 01.01.2007  ( » 60,5 kB   ≡ 10.01.2007 o 16:12   ⇓ 124x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2006  ( » 44,0 kB   ≡ 20.12.2006 o 16:12   ⇓ 101x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 22.11.2006  ( » 79,0 kB   ≡ 30.11.2006 o 16:11   ⇓ 122x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 20.10.2006  ( » 50,5 kB   ≡ 01.11.2006 o 16:10   ⇓ 131x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 06.09.2006  ( » 110,5 kB   ≡ 15.09.2006 o 16:09   ⇓ 145x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 11.08.2006  ( » 81,5 kB   ≡ 18.08.2006 o 16:09   ⇓ 116x )
   Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18.05.2006  ( » 34,0 kB   ≡ 20.05.2006 o 16:08   ⇓ 72x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 07.04.2006  ( » 97,0 kB   ≡ 10.04.2006 o 16:08   ⇓ 104x )
   Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 16.02.2006  ( » 87,0 kB   ≡ 20.02.2006 o 15:07   ⇓ 177x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.01.2006  ( » 105,5 kB   ≡ 03.02.2006 o 15:05   ⇓ 0x )

Finančné dokumenty (21)

   Navrhovaný Rozpočet na rok 2018-2019-2020  ( » 345,0 kB   ≡ 30.11.2017 o 09:27   ⇓ 73x )
   Programový rozpočet obce Buková na roky 2017 - 2019  ( » 365,5 kB   ≡ 16.12.2016 o 10:36   ⇓ 216x )
   Návrh rozpočtu 2017-2019  ( » 365,5 kB   ≡ 24.11.2016 o 14:14   ⇓ 123x )
   Záverečný účet obce Buková za rok 2015  ( » 32,0 kB   ≡ 20.06.2016 o 10:25   ⇓ 67x )
   Programový rozpočet obce Buková na roky 2016 - 2018  ( » 345,5 kB   ≡ 18.12.2015 o 10:32   ⇓ 71x )
   Záverečný účet obce Buková za rok 2014  ( » 30,4 kB   ≡ 29.06.2015 o 09:59   ⇓ 45x )
   Záverečný účet obce Buková za rok 2013  ( » 244,0 kB   ≡ 22.07.2014 o 19:26   ⇓ 102x )
   Programový rozpočet obce Buková na roky 2014-2016  ( » 135,1 kB   ≡ 04.12.2013 o 19:05   ⇓ 140x )
   Záverečný účet obce Buková za rok 2012  ( » 221,5 kB   ≡ 16.06.2013 o 19:25   ⇓ 78x )
   Programový rozpočet obce Buková na roky 2013-2015  ( » 236,5 kB   ≡ 14.01.2013 o 19:02   ⇓ 130x )
   Záverečný účet obce Buková za rok 2011  ( » 209,5 kB   ≡ 07.08.2012 o 19:25   ⇓ 110x )
   Programový rozpočet obce Buková na roky 2012-2014  ( » 54,5 kB   ≡ 06.12.2011 o 18:58   ⇓ 132x )
   Záverečný účet obce Buková za rok 2010  ( » 148,0 kB   ≡ 21.06.2011 o 19:24   ⇓ 97x )
   Hodnotiaca správa obce Buková za rok 2010  ( » 99,5 kB   ≡ 21.06.2011 o 18:53   ⇓ 94x )
   Programový rozpočet obce Buková na roky 2011-2013  ( » 175,0 kB   ≡ 15.12.2010 o 19:09   ⇓ 123x )
   Záverečný účet obce Buková za rok 2009  ( » 148,5 kB   ≡ 08.07.2010 o 19:23   ⇓ 88x )
   Programový rozpočet obce Buková na roky 2010-2012  ( » 180,5 kB   ≡ 17.12.2009 o 19:06   ⇓ 144x )
   Záverečný účet obce Buková za rok 2008  ( » 87,5 kB   ≡ 07.07.2009 o 19:22   ⇓ 130x )
   Zoznam miestnych a správnych poplatkov v obci Buková platný od 1.1.2009  ( » 37,0 kB   ≡ 19.01.2009 o 18:57   ⇓ 85x )
   Záverečný účet obce Buková za rok 2007  ( » 45,0 kB   ≡ 17.07.2008 o 19:21   ⇓ 119x )
   Programový rozpočet obce Buková na roky 2009-2011  ( » 1 006,0 kB   ≡ 30.01.2008 o 19:00   ⇓ 91x )

Územné plánovanie (1)

   Integrovaná stratégia rozvoja územia Malokarpatského partnerstva-Kapitola 2.1 - POPIS ÚZEMIA  ( » 105,5 kB   ≡ 26.11.2009 o 13:01   ⇓ 374x )

Stavebné konanie (21)

   Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením  ( » 59,0 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:36   ⇓ 171x )
   Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny techn. zar., funkčného využitia, umiestnenia stavby malého zdroja zneč. ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší  ( » 20,5 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:35   ⇓ 122x )
   Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z.  ( » 38,0 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:35   ⇓ 90x )
   Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov  ( » 21,0 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:34   ⇓ 114x )
   Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov  ( » 22,0 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:34   ⇓ 99x )
   Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení  ( » 20,0 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:33   ⇓ 99x )
   Žiadosť o stavebné povolenie stavby (Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavby/Žiadosť o dodatočné SP spojené s užívaním)  ( » 72,5 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:31   ⇓ 128x )
   Žiadosť o stavebné povolenie stavby (Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavby/Žiadosť o dodatočné SP spojené s užívaním)  ( » 72,5 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:31   ⇓ 0x )
   Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu  ( » 10,0 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:31   ⇓ 91x )
   Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia  ( » 17,5 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:30   ⇓ 83x )
   Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby  ( » 16,5 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:30   ⇓ 89x )
   Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia  ( » 31,5 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:28   ⇓ 90x )
   Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby  ( » 44,0 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:27   ⇓ 84x )
   Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu  ( » 16,5 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:27   ⇓ 109x )
   Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby  ( » 51,5 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:26   ⇓ 89x )
   Vyhlásenie stavebného dozoru  ( » 30,0 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:25   ⇓ 102x )
   Oznámenie o výrube  ( » 34,0 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:25   ⇓ 112x )
   Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) a § 6 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona  ( » 45,5 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:24   ⇓ 104x )
   Ohlásenie stavby podľa §57 zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) a §5 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona  ( » 47,0 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:23   ⇓ 124x )
   Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  ( » 67,0 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:22   ⇓ 96x )
   Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby  ( » 41,0 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:17   ⇓ 114x )

Volebné dokumenty (22)

   Voľby do NR SR 2016 - Informácia pre voliča  ( » 24,2 kB   ≡ 25.11.2015 o 14:04   ⇓ 140x )
   Voľby do ogánov samosprávy 2014 - Výsledky komunálnych volieb v obci Buková  ( » 12,0 kB   ≡ 04.12.2014 o 14:01   ⇓ 97x )
   Voľby do ogánov samosprávy 2014 - Zoznam kandidátov na poslancov  ( » 594,4 kB   ≡ 28.08.2014 o 14:00   ⇓ 203x )
   Voľby do ogánov samosprávy 2014 - Zoznam kandidátov na starostu  ( » 496,8 kB   ≡ 28.08.2014 o 13:59   ⇓ 194x )
   Voľby do ogánov samosprávy 2014 - Oznámenie o určení počtu poslancov  ( » 534,8 kB   ≡ 28.08.2014 o 13:59   ⇓ 264x )
   Voľby do ogánov samosprávy 2014 - Oznámenie o počte obyvateľov  ( » 598,9 kB   ≡ 28.08.2014 o 13:58   ⇓ 427x )
   Voľby do ogánov samosprávy 2014 - Rozhodnutie predsedu NR SR  ( » 397,3 kB   ≡ 28.08.2014 o 13:56   ⇓ 79x )
   Voľby do európskeho parlamentu 2014 - Výsledky hlasovania v obci Buková dňa 24.05.2014  ( » 29,0 kB   ≡ 29.05.2014 o 13:55   ⇓ 80x )
   Voľby do orgánov VÚC 2013 - Výsledky hlasovania v obci Buková dňa 09.11.2013  ( » 30,5 kB   ≡ 12.11.2013 o 13:53   ⇓ 133x )
   Voľby do NR SR 2012 - Výsledky hlasovania vo voľbách v obci Buková dňa 10.03.2012  ( » 25,5 kB   ≡ 16.03.2012 o 13:51   ⇓ 74x )
   Voľby do orgánov samosprávy 2010 - Výsledky komunálnych volieb v obci Buková 2010  ( » 23,0 kB   ≡ 27.02.2011 o 13:48   ⇓ 74x )
   Voľby do orgánov samosprávy 2010 - Zápisnica z referenda  ( » 25,5 kB   ≡ 20.09.2010 o 13:49   ⇓ 74x )
   Voľby do orgánov samosprávy 2010 - Kandidátna listina pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva - členovia strán  ( » 47,5 kB   ≡ 02.09.2010 o 13:48   ⇓ 76x )
   Voľby do orgánov samosprávy 2010 - Kandidátna listina pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva - nezávislí kandidáti  ( » 41,0 kB   ≡ 02.09.2010 o 13:46   ⇓ 76x )
   Voľby do orgánov samosprávy 2010 - Kandidátna listina pre voľby starostu obce - členovia strán  ( » 40,0 kB   ≡ 02.09.2010 o 13:44   ⇓ 67x )
   Voľby do orgánov samosprávy 2010 - Kandidátna listina pre voľby starostu obce - nezávislí kandidáti  ( » 40,5 kB   ≡ 02.09.2010 o 13:43   ⇓ 68x )
   Voľby do orgánov samosprávy 2010 - Oznam o počte obyvateľov obce Buková  ( » 47,0 kB   ≡ 02.09.2010 o 13:42   ⇓ 71x )
   Voľby do orgánov samosprávy 2010 - Oznam o počte poslancov obce Buková  ( » 48,0 kB   ≡ 02.09.2010 o 13:40   ⇓ 70x )
   Voľby do orgánov samosprávy 2010 - Rozhodnutie predsedu NR SR č. 225/2010 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí  ( » 37,2 kB   ≡ 02.09.2010 o 13:38   ⇓ 84x )
   Voľby do NR SR 2010 - Odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku z volieb do NR SR  ( » 27,5 kB   ≡ 14.06.2010 o 13:36   ⇓ 72x )
   Voľby do orgánov VÚC 2009 - Výsledky volieb TTSK  ( » 429,7 kB   ≡ 17.11.2009 o 13:34   ⇓ 127x )
   Voľby do orgánov VÚC 2009 - Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o hlasovaní vo voľbách do orgánov Trnavského samosprávneho kraja  ( » 36,5 kB   ≡ 16.11.2009 o 13:32   ⇓ 111x )

Tlač a periodiká (13)

   Župný spravodaj číslo 10/2010  ( » 1,4 MB   ≡ 28.12.2010 o 12:46   ⇓ 118x )
   Bukovské novinky číslo 08 ročník 2010  ( » 933,6 kB   ≡ 18.12.2010 o 12:41   ⇓ 154x )
   Bukovské novinky číslo 07 ročník 2010  ( » 1,1 MB   ≡ 22.09.2010 o 12:40   ⇓ 307x )
   Župný spravodaj číslo 09/2010  ( » 1,3 MB   ≡ 20.09.2010 o 12:46   ⇓ 128x )
   Župný spravodaj číslo 08/2010  ( » 1,3 MB   ≡ 09.08.2010 o 12:45   ⇓ 128x )
   Župný spravodaj číslo 07/2010  ( » 1,7 MB   ≡ 08.07.2010 o 12:44   ⇓ 252x )
   Župný spravodaj číslo 06/2010  ( » 1,3 MB   ≡ 11.06.2010 o 12:42   ⇓ 111x )
   Bukovské novinky číslo 06 ročník 2009  ( » 490,3 kB   ≡ 23.12.2009 o 12:39   ⇓ 415x )
   Bukovské novinky číslo 05 ročník 2009  ( » 3,2 MB   ≡ 07.07.2009 o 12:38   ⇓ 250x )
   Bukovské novinky číslo 04 ročník 2009  ( » 419,7 kB   ≡ 19.02.2009 o 12:38   ⇓ 127x )
   Bukovské novinky číslo 03 ročník 2008  ( » 453,8 kB   ≡ 09.07.2008 o 12:36   ⇓ 172x )
   Bukovské novinky číslo 02 ročník 2007  ( » 2,6 MB   ≡ 22.12.2007 o 12:35   ⇓ 217x )
   Bukovské novinky číslo 01 ročník 2007  ( » 1,3 MB   ≡ 10.07.2007 o 12:33   ⇓ 346x )

Kronika obce (10)

   Kronika obce Buková - Buková 2002  ( » 76,6 kB   ≡ 09.01.2006 o 20:35   ⇓ 222x )
   Kronika obce Buková - Buková 2001  ( » 96,8 kB   ≡ 09.01.2006 o 20:35   ⇓ 127x )
   Kronika obce Buková - Buková 2000  ( » 85,1 kB   ≡ 09.01.2006 o 20:34   ⇓ 148x )
   Kronika obce Buková - Buková 1999  ( » 112,2 kB   ≡ 09.01.2006 o 20:33   ⇓ 170x )
   Kronika obce Buková - Buková 1998  ( » 93,4 kB   ≡ 09.01.2006 o 20:33   ⇓ 150x )
   Kronika obce Buková - Buková 1997  ( » 91,3 kB   ≡ 09.01.2006 o 20:32   ⇓ 312x )
   Kronika obce Buková - Buková 1996  ( » 102,0 kB   ≡ 09.01.2006 o 20:32   ⇓ 158x )
   Kronika obce Buková - Buková 1995  ( » 92,1 kB   ≡ 09.01.2006 o 20:31   ⇓ 155x )
   Kronika obce Buková - Buková 1994  ( » 87,6 kB   ≡ 09.01.2006 o 20:30   ⇓ 205x )
   Kronika obce Buková - Buková 1993  ( » 92,1 kB   ≡ 09.01.2006 o 20:29   ⇓ 234x )

Ostatné dokumenty (3)

   Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy obecného úradu Buková .  ( » 105,9 kB   ≡ 18.01.2018 o 10:20   ⇓ 46x )
   Žiadosť o určenie súpisného čísla - FO  ( » 21,5 kB   ≡ 15.01.2010 o 18:19   ⇓ 102x )
   Potvrdenie o návšteve školy  ( » 133,6 kB   ≡ 03.09.2008 o 18:18   ⇓ 133x )

Urbár Buková (7)

   Pozvánka na riadne zhromaždenie pozemkového spoločenstva Urbár Buková na 02.12.2017.V prílohe Splnomocnenie.  ( » 289,9 kB   ≡ 21.11.2017 o 10:29   ⇓ 74x )
   POZVÁNKA na riadne zhromaždenie pozemkového spoločenstva Urbár Buková na 03.12.2016  ( » 81,7 kB   ≡ 03.11.2016 o 08:46   ⇓ 123x )
   Splnomocnenie  ( » 23,6 kB   ≡ 02.11.2016 o 16:11   ⇓ 95x )
Splnomocnenie na riadne zastupovanie na zhromaždení
   Potvrdenie o registrácii pozemkového spoločenstva Urbár Buková p.s.  ( » 3,9 MB   ≡ 03.05.2014 o 14:15   ⇓ 214x )
   Zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti (spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti) Urbár Buková, p.s.  ( » 393,2 kB   ≡ 24.04.2014 o 14:36   ⇓ 173x )
   Stanovy pozemkového spoločenstva Urbár Buková p.s.  ( » 504,3 kB   ≡ 24.04.2014 o 14:19   ⇓ 432x )
   Stanovy občianskeho združenia vlastníkov a priateľov urbáru Buková  ( » 105,5 kB   ≡ 28.01.2014 o 14:20   ⇓ 0x )

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   
Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :VEĽKOSŤ-DÁTUM PRIDANIA-POČET ZOBRAZENÍ)