VŠETKY DOKUMENTY


Celkový počet súborov na stránke 41, s celkovou veľkosťou 4,3 MB z toho:


Záväzné nariadenia (41)

   Návrh Dodatku č. 1/2019 k VZN 1/2015 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  ( » 19,7 kB   ≡ 12.11.2019 o 10:13   ⇓ 55x )
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2019 Územný plán obce Buková č. 1-1/2018  ( » 1,1 MB   ≡ 23.09.2019 o 09:14   ⇓ 56x )
   PRÍLOHA č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE BUKOVÁ 1-1 2018 ÚP obce Buková  ( » 122,5 kB   ≡ 26.08.2019 o 11:57   ⇓ 52x )
   Schválené Zmeny a doplnky VZN 1-1 2018 Územného plánu obce Buková  ( » 86,0 kB   ≡ 26.08.2019 o 11:44   ⇓ 62x )
   VZN č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Buková  ( » 195,0 kB   ≡ 30.06.2016 o 12:41   ⇓ 199x )
   VZN č. 01/2016 prevádzkový poriadok pohrebiska (cintorína) a domu smútku v obci Buková  ( » 174,0 kB   ≡ 30.06.2016 o 12:00   ⇓ 107x )
   VZN č. 01/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Buková  ( » 154,5 kB   ≡ 09.01.2016 o 12:32   ⇓ 655x )
   VZN č. 02/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Buková  ( » 56,5 kB   ≡ 23.04.2013 o 12:32   ⇓ 181x )
   VZN č. 01/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Buková  ( » 141,5 kB   ≡ 14.01.2013 o 12:30   ⇓ 178x )
   VZN č. 01/2012 o niektorých podmienkach držania psov  ( » 68,5 kB   ≡ 07.08.2012 o 12:29   ⇓ 230x )
   VZN č. 03/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení  ( » 57,0 kB   ≡ 03.11.2011 o 12:28   ⇓ 134x )
   VZN č. 02/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Buková  ( » 56,0 kB   ≡ 15.12.2010 o 12:27   ⇓ 156x )
   VZN č. 01/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Buková  ( » 139,5 kB   ≡ 15.12.2010 o 12:25   ⇓ 187x )
   VZN č. 03/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Buková-PRÍLOHA 1  ( » 244,5 kB   ≡ 17.12.2009 o 12:24   ⇓ 460x )
   VZN č. 03/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Buková  ( » 50,5 kB   ≡ 17.12.2009 o 11:57   ⇓ 171x )
   VZN č. 02/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Buková  ( » 58,5 kB   ≡ 17.12.2009 o 11:53   ⇓ 145x )
   VZN č. 01/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Buková  ( » 148,5 kB   ≡ 17.12.2009 o 11:52   ⇓ 163x )
   VZN č. 06/2009 o spôsobe zneškodňovania odpadových vôd na území Obce Buková  ( » 66,0 kB   ≡ 05.11.2009 o 11:51   ⇓ 201x )
   VZN č. 05/2009 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Buková  ( » 123,5 kB   ≡ 28.01.2009 o 11:50   ⇓ 147x )
   VZN č. 04/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby obcou Buková a o úhradách za poskytovanú opatrovateľskú službu  ( » 64,0 kB   ≡ 28.01.2009 o 11:45   ⇓ 179x )
   VZN č. 03/2009 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom s trvalým pobytom v obci Buková  ( » 58,0 kB   ≡ 28.01.2009 o 11:45   ⇓ 214x )
   VZN č. 02/2009 ktorým sa určujú podmienky poskytovania dotácie z rozpočtu Obce Buková  ( » 59,0 kB   ≡ 28.01.2009 o 11:43   ⇓ 143x )
   VZN č. 01/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Buková  ( » 151,0 kB   ≡ 20.01.2009 o 11:41   ⇓ 165x )
   VZN č. 05/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení  ( » 71,5 kB   ≡ 07.09.2008 o 11:41   ⇓ 129x )
   VZN č. 04/2008 o udržiavaní čistoty a poriadku  ( » 77,5 kB   ≡ 07.09.2008 o 11:40   ⇓ 168x )
   VZN č. 03/2008 ktorým sa určuje postup pri príjímaní a vyhlasovaní všeobecne záväzných nariadení Obce Buková  ( » 64,5 kB   ≡ 28.04.2008 o 11:38   ⇓ 161x )
   VZN č. 02/2008 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Buková  ( » 64,5 kB   ≡ 28.04.2008 o 11:37   ⇓ 194x )
   VZN č. 02/2007 o obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody z verejného vodovodu v čase jej nedostatku na iné účely a o spôsobe náhradného zásobovania vodou  ( » 71,5 kB   ≡ 10.09.2007 o 11:35   ⇓ 190x )
   VZN č. 02/2006 o používaní miestnych komunikácií  ( » 66,0 kB   ≡ 16.05.2006 o 11:34   ⇓ 230x )
   VZN č. 01/2006 o poskytovaní finančných príspevkov Obcou Buková na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  ( » 58,0 kB   ≡ 16.05.2006 o 11:32   ⇓ 155x )
   VZN č. 07/2004 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou v Trstíne, ktorej zriaďovateľom je obec Buková  ( » 34,0 kB   ≡ 16.05.2006 o 11:31   ⇓ 166x )
   VZN č. 04/2004 o spôsobe číslovanie budov súpisnými číslami na území obce Buková  ( » 31,5 kB   ≡ 16.05.2006 o 11:29   ⇓ 268x )
   VZN č. 02/2004 o poskytovaní opatrovateľskej služby obcou Buková a o úhradách za poskytovanú opatrovateľskú službu-PRÍLOHA 1  ( » 29,0 kB   ≡ 16.05.2006 o 11:29   ⇓ 150x )
   VZN č. 02/2004 o poskytovaní opatrovateľskej služby obcou Buková a o úhradách za poskytovanú opatrovateľskú službu  ( » 46,0 kB   ≡ 16.05.2006 o 11:28   ⇓ 153x )
   VZN č. 03/2003 o niektorých podmienkach držania psov  ( » 43,5 kB   ≡ 16.05.2006 o 11:27   ⇓ 141x )
   VZN č. 02/2003 o odpadoch  ( » 67,5 kB   ≡ 16.05.2006 o 11:25   ⇓ 201x )
   VZN č. 02/2001 o slobodnom prístupe k informáciám  ( » 49,5 kB   ≡ 16.05.2006 o 11:24   ⇓ 313x )
   VZN č. 02/2000 o postupe pri prevode bytov v majetku obce Buková  ( » 27,5 kB   ≡ 16.05.2006 o 11:22   ⇓ 151x )
   VZN č. 06/1998 Trhový poriadok  ( » 49,5 kB   ≡ 16.05.2006 o 11:20   ⇓ 171x )
   VZN č. 04/1998 Prevádzkový poriadok pohrebiska Buková  ( » 79,0 kB   ≡ 16.05.2006 o 11:17   ⇓ 178x )
   VZN č. 03/1998 Požiarny poriadok obce Buková  ( » 64,0 kB   ≡ 16.05.2006 o 11:14   ⇓ 227x )

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   
Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :VEĽKOSŤ-DÁTUM PRIDANIA-POČET ZOBRAZENÍ)