VŠETKY DOKUMENTY


Celkový počet súborov na stránke 21, s celkovou veľkosťou 777,5 kB z toho:


Stavebné konanie (21)

   Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením  ( » 59,0 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:36   ⇓ 296x )
   Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny techn. zar., funkčného využitia, umiestnenia stavby malého zdroja zneč. ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší  ( » 20,5 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:35   ⇓ 206x )
   Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z.  ( » 38,0 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:35   ⇓ 246x )
   Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov  ( » 21,0 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:34   ⇓ 208x )
   Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov  ( » 22,0 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:34   ⇓ 190x )
   Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení  ( » 20,0 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:33   ⇓ 189x )
   Žiadosť o stavebné povolenie stavby (Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavby/Žiadosť o dodatočné SP spojené s užívaním)  ( » 72,5 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:31   ⇓ 266x )
   Žiadosť o stavebné povolenie stavby (Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavby/Žiadosť o dodatočné SP spojené s užívaním)  ( » 72,5 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:31   ⇓ 0x )
   Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu  ( » 10,0 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:31   ⇓ 252x )
   Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia  ( » 17,5 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:30   ⇓ 168x )
   Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby  ( » 16,5 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:30   ⇓ 160x )
   Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia  ( » 31,5 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:28   ⇓ 179x )
   Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby  ( » 44,0 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:27   ⇓ 159x )
   Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu  ( » 16,5 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:27   ⇓ 180x )
   Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby  ( » 51,5 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:26   ⇓ 162x )
   Vyhlásenie stavebného dozoru  ( » 30,0 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:25   ⇓ 184x )
   Oznámenie o výrube  ( » 34,0 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:25   ⇓ 193x )
   Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) a § 6 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona  ( » 45,5 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:24   ⇓ 181x )
   Ohlásenie stavby podľa §57 zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) a §5 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona  ( » 47,0 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:23   ⇓ 213x )
   Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  ( » 67,0 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:22   ⇓ 237x )
   Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby  ( » 41,0 kB   ≡ 15.07.2015 o 11:17   ⇓ 200x )

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   
Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :VEĽKOSŤ-DÁTUM PRIDANIA-POČET ZOBRAZENÍ)