STAROSTA OBCE

Meno a priezvisko: Miloš Herceg

Kontakt: +421 918 476553
Narodený 13.07.1977, rodák z Bukovej, slobodný, bytom Buková č. 250

Volebné obdobie 2010-2014 – Miloš Herceg
Volebné obdobie 2006-2010 – Mgr. Anna Vitteková
Volebné obdobie 2002-2006 – Jozef Serina
Volebné obdobie 1998-2002 – Jozef Serina
Volebné obdobie 1994-1998 – Jozef Serina
Volebné obdobie 1990-1994 – Ivan Krajčír


Starosta je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Výkon funkcie starostu sa končí uplynutím funkčného obdobia a zložením sľubu nového starostu.
Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým i právnickým osobám, rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta je štatutárnym orgánom v majetko-právnych vzťahoch obce.