Oznámenie o konaní zasadnutia Obecného zastupiteľstva BUKOVÁ

Na základe parag. 12, odsek 1 zákona č. 369/90Zb o obecnom zriadení, starosta obce Buková zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva Buková na 15. decembra 2017 /piatok/ o 18:00 hod., do zasadačky OcÚ Buková. V prílohe.Obecné zastupiteľstvo december