Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. BUK-2/2017

Obec Buková ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11. 1.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. BUK-2/2017 o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín rastúcich na pozemku registra “C” parc. č. 102 a 126/1 v k. ú Buková vo vlastníctve navrhovateľa z dôvodu narušenia stability stavby koreňovým systémom. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.